هگزار
هگزار ; مرکز تخصصی نرم افزار و واقعیت افزوده

نمونه پروژه های واقعیت افزوده

برای باز شده دوربین کیوآرکد را اسکن یا

سپس دوربین گوشی را روی تصویر بالا بگیرید

برای باز شده دوربین کیوآرکد را اسکن یا

سپس دوربین گوشی را روی تصویر بالا بگیرید